Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Estnisk domstol, ärendenr 2016-79-75 bilvärdering Autopriset.net/Storm & Mets. Hur går jag vidare?

Har i 2 års tid drivit detta ärende gentemot Autopriset.net och Storm & Mets gällande en bilvärdering. Nu har ärendet tydligen gått till estnisk domstol. Fick häromdagen en delgivning från LS. Pratade med Länstyrelsen som rådde mig att bestrida delgivningen med bakgrund av felaktigt språk. Hur råder ni mig att gå vidare?

Bifogade filer:
http://forum.konsumenteuropa.se/site_media/atta...
http://forum.konsumenteuropa.se/site_media/atta...

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Robert,

  Tack för din fråga.

  Du är den första svenska konsument som Konsument Europa känner till att ha blivit delgiven av estnisk domstol gällande en bilvärdering från Autopriser.net.

  A. Du har gjort helt rätt som har bestridit delgivningen pga. att du inte förstår språket.
  Du har rätt att vägra ta emot en handling enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1393/2007om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

  Där nämns:
  "1. Det mottagande organet ska med användande av standardformuläret i bilaga II upplysa adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot den handling som ska delges, antingen vid delgivningstillfället eller genom att inom en vecka återsända handlingen till det mottagande organet, om den inte är avfattad på eller åtföljd av en översättning till något av följande språk:
  a) ett språk som adressaten förstår,
  eller
  b) den mottagande medlemsstatens officiella språk eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, det officiella språket eller ett av de officiella språken på den plats där delgivningen ska ske."

  Om du ska utnyttja denna rättighet så måste du vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att vända dig direkt till delgivningsmannen eller genom att återsända handlingen inom en vecka till nedanstående adress och ange att du vägrar att ta emot den.

  Länsstyrelsen i Stockholms län, Centralmyndighet för internationell delgivning.
  Box 22067
  104 22 Stockholm

  Kryssa även i vilket språk som du förstår i listan som finns.

  B. För det fall du har tagit emot delgivningen så ska du inom 30 dagar skicka in ett bestridande till domstolen. Viktigt är att bifoga all dokumentation som du har i ärendet. Skicka in ditt bestridande till:
  Pärnu County Court
  Payment Orders Department
  Sadama 21
  90502 Haapsalu
  Estonia

  Domstolen har inte undersökt om företaget har rätt att lämna in en ansökan. Förslaget till betalning utfärdades på grundval av informationen som lämnats av företaget. Därför är det viktigt att noga beskriva händelseförloppet och att bifoga dokumentation som bevisar vad du har gjort i ärendet.

  C. Du har även rätt att invända mot att estländsk domstol ska döma i ärendet enligt artikel 26(2) i förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Gör denna invändning till domstolen.

  Där nämns:
  "2. I mål som avses i avsnitten 3, 4 eller 5, där en försäkringstagare, en försäkrad, en förmånstagare till ett försäkringsavtal, en skadelidande, en konsument **eller en arbetstagare **är svarande, ska domstolen, innan den förklarar sig behörig enligt punkt 1, säkerställa att svaranden har informerats om sin rätt att bestrida domstolens behörighet och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål."

  Enligt förordning (EG) nr 1215/2012 (2012 års Bryssel I-förordning) gäller som huvudregel att talan ska väckas mot svaranden i det land där den har hemvist (art. 4). Vid konsumenttvister gäller enligt förordningen att konsumenten alltid har rätt att väcka talan mot den andra avtalsparten vid domstolen i den ort där konsumenten har hemvist och talan mot konsumenten får endast väckas vid domstolarna i den medlemsstat där konsumenten har hemvist (art. 18).

  Konsumenter är personer som ingår avtal med en näringsidkare för ändamål utanför konsumentens affärsverksamhet eller yrkesverksamhet. Bestämmelserna omfattar avtal som ingåtts med en person som bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet i den medlemsstat där konsumenten har hemvist eller, på något sätt, riktar sådan verksamhet till den medlemsstaten eller flera stater, däribland den medlemsstaten, och avtalet faller inom ramen för sådan verksamhet. (art. 17.)

  D. Du har även möjlighet att ansöka om KO-biträde. Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag. Mer information hittar du här.

  Vänliga hälsningar

  Jolanda Direktör, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.