Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Försenat flyg med TUI på grund av birdstrike/ fågelkrock, är detta extraordinära omständigheter?

Jag har fått följande svar från TUI att jag inte är berättigad till ersättning för 3 tim.  och 40 min flygförsening :
"Orsaken till flygförseningen var att det flyg ni skulle flugit med på vägen från Arlanda drabbades av en sk ”birdstrike”, fågelkollision. Ert flyg skulle ha flugits in från Catania (Sicilien). Vid teknisk inspektion efter landning på Sicilien, uppdagades en skada på flygets vänstra stabilisator vid flygets stjärt.  Stabilisatorn används för att stabilisera flyget i höjdled. Skadan är av sådan karaktär som inte tillåter flyget att lyfta och flyga utan att skadan först repareras.
 
För att minimera flygförseningen beslutades att lyfta ett annat flygplan från sin ordinarie rutt för att trafikera Chania-Arlanda. Trots detta kunde inte en flygförsening helt undvikas.
 
Vi som flygbolag har ingen möjlighet att råda över flygande fåglar i luftrummet.
 
Vi har inte som flygbolag orsakat, haft möjlighet att undvika eller kunnat förutse en fågelkollision. Vi anser oss ha gjort allt i vår makt för att undvika en försening och när den uppstått, minimerat den genom att lyfta ett plan från sin ordinarie rutt till att trafikera Chania-Arlanda.
Vi hänvisar till EC förordning 261/2004 Artikel 5.3
3. Lufttrafikföretaget som utför flygningen skall inte vara skyldigt att betala kompensation enligt artikel 7, om det kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits."

​Är detta en korrekt bedömning eller finns det anledning att gå vidare och i så fall hur.
Kristina Lennartsson Rapportera olämpligt innehåll
TUI

Kommentarer

 • Hej Kristina,

  Vi gick nyligen ut med en nyhet gällande flygpassagerares rätt till ersättning vid fågelkrock. Du kan läsa nyheten i sin helhet på vår webbsida här: Resenärer fick rätt till ersättning vid fågelkrock

  I vanliga fall har man som flygpassagerare inte rätt till ersättning när det kommer till fågelkollisioner. Nyligen kom dock en dom från EU-domstolen där ytterligare omständigheter vid just en fågelkollision kan berättiga flygpassagerarna till viss ersättning. EU-domstolen anger i sin dom att i de fall som flygbolaget vidtar åtgärder som inte har varit nödvändiga kan flygpassagerarna ha rätt till ersättning för den delen av förseningen som inte berodde på själva fågelkollisionen.

  I domen hade flygbolaget begärt en extra kontroll av flygplanet, trots att de inte funnit några skador som skulle påverka planets flygförmåga redan vid första kontrollen efter fågelkollisionen. EU-domstolen dömde därför att flygpassagerarna hade rätt till viss ersättning eftersom förseningen inte enbart berodde på en "extraordinär omständighet".

  Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte samt om flygbolaget vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen måste alltid göras från fall till fall utifrån de särskilda omständigheterna i ärendet. Vi på Konsument Europa prövar inte ärenden och vi kan inte avgöra vad som utgör extraordinära omständigheter, utan det får bedömas i domstol eller av ett tvistlösningsorgan. Vill du läsa mer om dina rättigheter vad det gäller försenat flyg kan du göra det via vår webbsida: Försenat flyg

  Är man som konsument inte nöjd med flygbolagets bedömning i ärendet kan du anmäla det till en så kallad NEB (National Enforcement Body), en instans som hanterar ärenden enligt EU:s förordning 261/2004 om flygpassagerares rättigheter. Normalt ska en sådan anmälan skickas till NEB:n i landet där incidenten inträffade, dvs. där du blev försenad.
  Gustaf Juridisk rådgivare, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.