Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Försenat flyg 4 timmar, tvivelaktigt svar om ersättning. Hur går jag vidare?

Jag drabbades av ett försenat flyg (4 timmar och 18 minuter) och läste på konsument europas hemsida att jag har rätt till ekonomisk kompensation. Jag framförde detta till flygbolaget, men de hävdar att jag inte har rätt till ersättning i detta specifika fall eftersom det rör sig om "extraordinära omständigheter".

Som själ till förseningen gavs detta:

Reason for disruption: This delay was caused by an earlier disruption within our network that had a direct effect on this flight. The original flight was disrupted due to acute illness amongst our crew.

Räknas detta verkligen som extraordinära omständigheter? Har jag ingen möjlighet att få ersättning?

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Eric,

  Tack för dina frågor.

  Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med kompensation om det kan bevisa att det inställda flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.
  Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget.

  Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära. Det är flygbolaget som ska visa på att sådana omständigheter förelegat. Det räcker inte att flygbolaget svarar med att hänvisa till extraordinära omständigheter enligt en dom från EU-domstolen. De ska även tala om vad det var som orsakade förseningen.

  Domstolen säger följande i sitt beslut:

  "1) Artikel 5.3 i förordning (EG) 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ska tolkas på ett sådant sätt att ett tekniskt problem med ett flygplan, som leder till att en flygning ställs in, inte omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i denna bestämmelse, såvida detta problem inte uppkommit till följd av händelser som, till sin art eller sitt ursprung, faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och som ligger utanför dess faktiska kontroll.

  3) Den omständigheten att ett lufttrafikföretag har iakttagit samtliga lagstadgade minimikrav avseende underhåll av ett flygplan är inte i sig tillräcklig för att det ska anses styrkt att detta lufttrafikföretag har vidtagit ”alla rimliga åtgärder”, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning 261/2004, och således ska befrias från kompensationsskyldigheten enligt artiklarna 5.1 c och 7.1 i denna förordning."

  Om du inte är nöjd med flygbolagets svar efter att du har reklamerat till dem så kan du i första hand göra en anmälan till National Enforcement Body (NEB) tvistlösningsorganet i incidentlandet, det vill säga landet där förseningen uppstod, så länge som incidentlandet finns inom EU, Norge, Island eller Schweiz. Du hittar kontaktuppgifter till behörig NEB här.

  Vänliga hälsningar

  Jolanda Direktör, Konsument Europa
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.